Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ xem qua việc cài đặt và cấu hình môi trường phát triển ASP.NET Core và có thể tiến thẳng đến phần phát triển ứng dụng với ASP.NET Core.

Cài đặt môi trường

Có vài yêu cầu cài đặt trước khi bạn phát triển ứng dụng với ASP.NET Core. Để bắt đầu bạn cần một IDE và Visual Studio 2017 là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Phiên bản Community Edition là miễn phí và bạn có thể sử dụng nó cho việc phát triển ứng dụng ASP.NET Core. Bạn cũng cần cài đặt .NET Core SDK.

Cài đặt Visual Studio 2017

Visual Studio là IDE (Integration Development Environment) là một sự lựa chọn khi bạn phát triển ứng dụng trên Windows.

Khi dùng ASP.NET Core 2.2, bạn cần sử dụng Visual Studio 2017 Update 15.9.12 hoặc cao hơn.

Bạn có thể download Visual Studio 2017 tại đây: https://www.visualstudio.com/downloads/ nếu phiên bản hiện tại đang là Visual Studio 2019 Preview bạn có thể cài Visual Studio 2019. Hoặc download phiên bản 2017 tại đây: https://visualstudio.microsoft.com/vs/older-downloads/. Đến thời điểm hiện tại thì đã có Visual Studio 2019 Preview 2. Khi các bạn xem được bài viết này  có thể đã có VS 2019 chính thức các bạn có thể dung luôn.

Bạn có thể sử dụng bất cứ phiên bản nào của Visual Studio 2017. Chúng ta sẽ sử dụng bản Visual Studio Community edition vì nó miễn phí cho mục đích cá nhân. Bạn có thể đọc thông tin bản quyền tại đây https://www.visualstudio.com/vs/compare/

Khi cài đặt Visual Studio chọn ASP.NET Web development Workload

Nâng cấp Visual Studio 2017

Nếu Visual Studio đã có trên máy bạn, bạn có lẽ cần nâng cấp lên bản mới nhất

Bạn có thể kiểm tra phiên bản dang dung tại menu Help >> About Microsoft Visual Studio trong IDE

 

 

Để nâng cấp lên bản mới nhất của Visual Studio bạn cần vào Tools -> Extensions và Updates Menu

 

 

Chọn Updates và click vào nút Update để update Visual Studio lên bản mới nhất

Cài đặt DOT NET Core SDK

Thường thì .NET Core SDK đi kèm Visual Studio nhưng để chắc chắn chúng ta vẫn cài đặt nó và download tại link dưới đây https://www.microsoft.com/net/download/core

Làm sao để tìm phiên bản .NET Core đã cài trên PC

Mở thư mục C:\Program Files\dotnet\sdk hoặc C:\Program Files (x86)\dotnet\sdk. Bạn có thể thấy tất cả phiên bản Dot net Core được cài đặt trên PC.

Bạn có thể kiểm tra phiên bản .NET Core Runtime tại C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App

 

 

Bạn cũng có thể xem phiên bản .NET Core được cài đặt qua câu lệnh

dotnet --version

Bạn cũng có thể tìm đường dẫn của thư mục cài đặt dotnet core bằng câu lệnh:

where dotnet

Visual Studio Code

Visual Studio Code là một lựa chọn khác của IDE. Nó là lựa chọn tốt nếu bạn đang dùng MAC hoặc Linux.

Bạn cần cài đặt những thứ sau:

  1. .NET Core SDK 2.2.300 SDK hoặc cao hơn từ  https://www.microsoft.com/net/core
  2. Visual Studio Code từ https://code.visualstudio.com

VS Code C# extension từ  https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.csharp


Trích nguồn từ: (https://www.tektutorialshub.com/)

Lên trên