Dotnet CLI giao diện dòng lệnh trong ASP.NET Core

Công cụ giao diện dòng lệnh .NET CLI là công cụ mới cho việc phát triển ứng dụng .NET. Nó hỗ trợ đa nền tảng như Windows, MAC hoặc Linux. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng .NET CLI để tạo ứng dụng ASP.NET Core đơn giản.

Download Dotnet CLI

Dot Net CLI được cài đặt như một phần của .NET Core SDK. Bạn có thể download tại đây link

CLI cài đặt mặc định đi kèm và có thể có nhiều phiên bản được cài đặt chung 1 máy.

Sử dụng Dotnet CLI

Cú phá .NET CLI gồm 3 phần. Từ khóa chính, động từ, và các tham số

dotnet [verb] [arguments]

Tên từ khóa chính là “dotnet”

Động từ là lệnh mà bạn muốn thực thi. Lệnh thực hiện một hành động

Các tham số sẽ được pass vào để cung cấp thêm thông tin cho hành động.

Các lệnh thường dùng

Dưới đây là một số câu lệnh phổ biến thường dùng cho dotnet:

Lệnh

mô tả

new

Tạo mới project, file cấu hình hay solution.

restore

Tải về các thành phần phụ thuộc trong project.

build

Biên dịch dự án với các thành phần liên quan

publish


Đóng gói toàn bộ ứng dụng ra một thư mục.

run

Chạy source code mà không cần lệnh biên dịch.

test

Thực thi unit test

vstest

Thực thi unit test từ file cụ thể

pack

Đóng gói code vào NuGet package.

clean

Làm sạch output của dự án.

sln

Chỉnh sửa file .NET Core solution 

help

Xem them trợ giúp

store

Lưu trữ các assembly cụ thể

Tạo mới dự án ASP.NET Core sử dụng dotnet CLI

Mở cửa sổ Command Prompt hoặc Windows Powershell và tạo thư mục tên “HelloWorld”

dotnet new

dotnet new là câu lệnh tạo mới project. Cú pháp như sau:

dotnet new <TEMPLATE> [--force] [-i|--install] [-lang|--language] [-n|--name] [-o|--output]

Các tham số

TEMPLATE

Tên mẫu dự án cần tạo

–force

Tham số này giúp tạo project ngay cả nếu thư mục đã có một project rồi nó vẫn tạo trên đó.

-i|–install <PATH|NUGET_ID>

Cài đặt một nguồn hoặc một template từ đường dẫn PATH hoặc NUGET_ID

-l|–list

Hiển thị danh sách template chỉ ra tên. Nếu bạn gọi lệnh dotnet new trên thư mục vừa được chạy, nó sẽ list ra các template có sẵn. Ví dụ thư mục hiện tại chứa một project nó sẽ không list ra tất cả các loại project template.

-lang|–language {C#|F#|VB}

Ngôn ngữ của template. Ngôn ngữ được chấp nhận tùy theo template.

-n|–name <OUTPUT_NAME>

Tên được tạo ra, nếu không chỉ ra tên, tên sẽ theo thư mục hiện tại.

-o|–output <OUTPUT_DIRECTORY>

Vị trí project được tạo ra, mặc định là thư mục hiện tại đang chạy câu lệnh

-h|–help

In ra trợ giúp cho câu lệnh

Danh sách các lệnh đầy đủ của dotnet new tại đây here

Tạo mới dự án dùng dotnet new

Câu lệnh dưới đây tạo mới project sử dụng TEMPLATE

dotnet new <TEMPLATE>

Bạn có thể xem danh sách template sử dụng câu lệnh:

dotnet new -l

 

 

Danh sách template

TEMPLATE

mô tả

console

Console Application

classlib

Class library

mstest

Unit Test Project

xunit

xUnit Test Project

web

ASP.NET Core Empty

mvc

ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)

razor

ASP.NET Core Web App

angular

ASP.NET Core với Angular

react

ASP.NET Core với React.js

reactredux

ASP.NET Core với React.js và Redux

webapi

ASP.NET Core Web API

Để tạo một web trống ta sử dụng template web

dotnet new web

Restoring Dependencies với dotnet restore

Khi tạo mới project ta phải download các thành phần liên quan (dependencies) khi đó ta sử  dụng dotnet restore

Dotnet restore

Sử dụng –help để nhận trợ giúp

dotnet restore --help

 

Chạy ứng dụng sử dụng dotnet run

Sử dụng dotnet run để chạy ứng dụng

Mở localhost:5000/ trên trình duyệt bạn sẽ thấy dòng chữ “Hello World”

Kết luận

Chúng ta đã học cách sử dụng dotnet CLI ( command-line interface). Công cụ này hữu dụng trên MAC /Linux nơi mà IDE như Visual Studio không có sẵn.


Trích nguồn từ: (https://www.tektutorialshub.com/)

Lên trên