Bắt đầu khởi tạo ứng dụng ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiêu làm sao để build một ứng dụng web ASP.NET Core sử dụng Visual Studio 2017. Ứng dụng sẽ sử dụng một template trống và hiển thị dòng chữ “Hello World”

Tạo một ứng dụng

Khởi động Visual Studio 2017. Bạn cần bản 15.9.12 hoặc cao hơn. Nếu bạn chưa có nó có thể quay lại bài cài đặt môi trường:

Vào menu Open -> File -> New -> Project

Chọn template ASP.NET Core Web Application. Template này nằm trong Visual C# -> .NET Core

Đặt tên project là HelloWorld.

Khi click nút OK, bạn sẽ sang dialog ASP.NET Core Web Application

 

 

Ở đây bạn có 1 số lựa chọn

Runtime

Dropdown đầu tiên là chọn môi trường, nó bao gồm 2 tùy chọn .NET Core & .NET Framework.

.NET Framework là framework cũ có nhiều tính năng nhưng chỉ giới hạn trên Windows

Tùy chọn số 2 là .NET Core, cho phép xây dựng ứng dụng chạy đa nền tảng

Chọn .Net Core

Phiên bản của ASP.NET

Dropdown 2 cho phép bạn chọn phiên bản của ASP.NET. Chúng ta có 3 lựa chọn ASP.NET Core 2.0, 2.1 và 2.2

Chọn .NET Core 2.2

Project Template

Tiếp theo chúng ta cần chọn Project Template. Có vài lựa chọn Angular, ReactJs template.

Chọn Empty

Docker Support

Docker support được them vào Visual Studio 2017 cho phép ứng dụng .NET chạy bên trong Docker container.

Tạm thời bỏ check nó đi

Authentication

Chúng ta có thể cài đặt individual, work or school hoặc windows authentication sử dụng tùy chọn này. Với Empty template,  chỉ có lựa chọn là No Authentication. Không sao cứ để vậy sau chúng ta thêm Authentication bằng  tay.

Click OK để tạo Project. Visual Studio tạo ra một project cơ bản nhỏ gọn nhất

 

 

Chạy ứng dụng

Nhấn F5 để chạy ứng dụng. Bạn sẽ thấy dòng chữ “Hello World” trên trình duyệt

Bấm F5 để chạy ưng dụng ở mode Debug cho phép thay đổi ứng dụng khi nó đang chạy.

Bạn cũng có thể bấm Ctrl-F5, để chạy ứng dụng với mode không debug.

Chạy ứng dụng trên IIS Express

Visual Studio khởi động IIS Express và chạy ứng dụng của bạn. Nó chọn một cổng ngẫu nhiên để thực thi ứng dụng

Biểu tượng của IIS Express xuất hiện ở góc dưới bên phải theo hình dưới đây:

 

 

Chạy ứng dụng với dotnet CLI

Mặc định Visual Studio khởi động IIS Express để chạy ứng dụng. Bạn có thể đổi từ IIS Express sang HelloWorld (hoặc tên Project) từ thanh standard

 

 

Đổi nó thành HelloWorld và bấm F5. Ứng dụng sẽ chạy bằng Dotnet CLI.

Bạn cũng có thể mở thư mục chứa project ( thư mục chứa file HelloWorld.csproj ) và chạy lệnh dotnet run cũng ra kết quả tương tự

Kết luận

Chúng ta vừa tìm hiểu cách tạo một ứng dụng ASP.NET Core trong Visual Studio. Chúng ta cũng tìm hiểu cách chạy ứng dụng bằng IIS Express hoặc chạy với dotnet cli


Trích nguồn từ: (https://www.tektutorialshub.com/)

Lên trên