TEDU ra mắt khóa học Xây dựng hệ thống với kiến trúc Micro-services

Giới thiệu khóa học

Khóa học chiến lược phát hành độc quyền tại TEDU, giúp bạn nắm được các khái niệm và thực hành xây dựng một hệ thống với kiến trúc Microservice từ đầu. Khóa học này dành cho các bạn đang, đã và sẽ tham gia và xây dựng các hệ thông sử dụng Microservice. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu khái niệm và tư tưởng của Microservice trước khi sử dụng nó. Khóa học này sẽ giúp bạn đạt được những điều đó.

Công nghệ sử dụng

 1. .NET Core 6x
 2. IDE: Jetbrains Rider
 3. Databases: SQL Server, MySQL, PosgresSQL, MongoDB, Redis
 4. Message MQ: RabbitMQ
 5. Logging với Serilog, Elasticsearch
 6. API Gateway: Ocelot
 7. Authentication & Authorization Service: Identity Server
 8. Extensions: Docker, Polly, Hangfire, Swagger
 9. Git: Git hub, Azure Repo
 10. Azure Devops

Học phí và ngày phát hành

Học phí: 6.000.000

Ngày phát hành dự kiến: 26/06/2022

Chính sách đăng ký sớm:

Từ hôm nay 14/6 đến hết 30/6 dành cho 50 bạn đăng ký sớm sẽ có giá chỉ còn 1.800.000 VNĐ.

Từ bạn số 51-100 trở đi sẽ có giá 2.000.000 VNĐ

Từ bạn số 101 trở đi sẽ có giá 2.400.000 VNĐ cho đến hết 30/6

Sau 30/6 sẽ trở về giá gốc là 6.000.000 VNĐ.

Nội dung dự kiến

SECTION 1 – Giới thiệu về microservices

 1. Tổng quan về microservices
 2. Monolithic architecture vs Microservices
 3. Service-oriented architecture (SOA)
 4. Microservices architecture principles
 5. Các microservices giao tiếp thế nào?
 6. Giới thiệu tổng quan về dự án Microservices và phạm vi dự án
 7. Xây dựng cấu trúc dự án
 8. Xây dựng phần hạ tầng (infrastructure) cho dự án với Docker container
 9. Triển khai Logger Service với Serilog

SECTION 2 – Triển khai Product.API Microservices với MySQL

 1. Khởi tạo các Entity, Dtos, Repository Pattern cho Product Microservices
 2. Triển khai các phương thức CRUD cho Product.API
 3. Chạy thử Product.API Microservices trong môi trường Development
 4. Containerize Product.API Microservices với MySQL

SECTION 3 – Triển khai Customer.API Microservices với PostgreSQL

 1. Tìm hiểu về PostgreSQL
 2. Khởi tạo Project Web API và các Entity, Dtos cho Customer.API Microservices
 3. Xây dựng Repository Pattern cho Customer.API Microservices
 4. Kết nối Customer.API Microservices với PostgreSQL
 5. Triển khai các CRUD API cho Customer.API Microservices
 6. Chạy thử Customer.API Microservices trong môi trường Development
 7. Containerize Customer.API Microservices với PostgreSQL

SECTION 4 – Triển khai Basket.API Microservices với Redis

 1. Tìm hiểu về Redis
 2. Khởi tạo Project Web API và các Entity, Dtos cho Basket.API Microservices
 3. Xây dựng Repository Pattern cho Basket.API Microservices
 4. Kết nối Basket.API Microservices với Redis
 5. Triển khai các API: Get, Update, Delete cho Basket.API Microservices
 6. Chạy thử Basket.API Microservices trong môi trường Development
 7. Containerize Basket.API Microservices với Redis sử dụng Docker Compose

SECTION 5 – Triển khai Ordering.API Microservices với SQL Server, Clean Architecture & CQRS

 1. Giới thiệu tổng quan về: SOLID, Dependency Inversion Principles, SoC, DDD, CQRS
 2. Khởi tạo Project Web API và Clean Architecture Layers
 3. Xây dựng Domain Layer và các Entity
 4. Xây dựng Application Layer với CQRS Pattern
 5. Xây dựng Infrastructure Layer
 6. Triển khai EF Core Migrations, Code-First, Seeding Data
 7. Triển khai Email Service với Google SMTP
 8. Chạy thử Ordering.API Microservices trong môi trường Development
 9. Containerize Ordering.API Microservices với SQL Server

SECTION 6 – Giao tiếp đồng bộ giữa các Microservices (Microservices Communication)

 1. Giới thiệu về Microservices Communication
 2. Giới thiệu về MassTransit và 2 ứng dụng phổ biến: RabbitMQ, Kafka
 3. Xây dựng 1 ứng dụng console tìm hiểu về RabbitMQ
 4. Tích hợp RabbitMQ vào Basket.API Microservices - Publishing
 5. Tích hợp RabbitMQ vào Ordering.API Microservices – Consumer
 6. Kiểm tra và chạy thử MassTransit giữa 2 Microservices Ordering.API và Basket.API
 7. Containerize Basket.API và Ordering.API Microservices với RabbitMQ.

SECTION 7 – Triển khai Inventory.API Microservices với MongoDB

 1. Tìm hiểu về MongoDB
 2. Giới thiệu phương pháp tính tồn kho hiệu quả
 3. Khởi tạo Project Web API và các Entity, Dtos cho Inventory.API Microservices
 4. Xây dựng Repository Pattern cho Inventory.API Microservices
 5. Kết nối Inventory.Product.API Microservices với MongoDB
 6. Triển khai các API cho Inventory.API Microservices
 7. Chạy thử Inventory.API Microservices trong môi trường Development
 8. Consume RabbitMQ từ Ordering.API checkout và tự động cập nhật tồn kho cho Product
 9. Containerize Inventory.Product.API Microservices với PostgreSQL

SECTION 8 – Triển khai API Gateway Microservices và Gateway Routing Pattern, Load Balancing

 1. Tìm hiểu API Gateway và Gateway Routing Pattern
 2. Tìm hiểu Ocelot API Gateway
 3. Khởi tạo Ocelot API Gateway Microservice project
 4. Cấu hình ocelot.json file cho routing các Microservices
 5. Cấu hình Authentication cho Ocelot
 6. Cấu hình Rate Limiting module cho Ocelot
 7. Cấu hình Quality of Service (QoS) cho Ocelot
 8. Cấu hình Response Caching cho Ocelot
 9. Chạy thử API Gateway và điều hướng routing đến các Microservices.
 10. Containerize API Gateway

SECTION 9 – Triển khai Scheduled Background Job Service

 1. Tìm hiểu về Background Job Service – Hangfire
 2. Tích hợp Hangfire vào dự án Microservices
 3. Tự động gửi email nếu khách hàng chưa checkout order

SECTION 10 – Cấu hình nâng cao và một số extensions mở rộng

 1. Quản lý transaction giữa các Microservices.
 2. Tìm hiểu Elasticsearch và Kibana
 3. Tích hợp Serilog vào Elasticsearch và Kibana
 4. Handle logging các request giữa các Microservices
 5. Tìm hiểu thư viện Polly và các policies: Retry, Circuit Breaker, Timeout, Bulkhead, Cache, Fallback.
 6. Ứng dụng Polly vào các Microservices.
 7. Cài đặt Healthcheck cho các Microservices.
 8. Xây dựng ứng dụng Web App quản lý health status các Microservices.

SECTION 11 – Authentication & Authorization Microservices với Identity Server

 1. Khởi tạo và cấu hình Identity Server
 2. Xây dựng Repository Pattern, Service Manager với Lazy Loading Service
 3. Xác thực User với Email, Reset Password.
 4. Khởi tạo các Entities ứng dụng cho việc phân quyền
 5. Xây dựng và chuẩn hoá các API cho xác thực, cấp quyền.
 6. Áp dụng Authentication & Authorization cho toàn bộ Microservices.

Chi tiết khóa học tại: https://tedu.com.vn/khoa-hoc/xay-dung-he-thong-voi-kien-truc-micro-service-49.html

 

SECTION 12 – Triển khai dự án Microservices trên môi trường Production với Azure Devops.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên