Bài 1. Cài đặt Docker trên Ubuntu

Giới thiệu

Docker là một công cụ cho phép tạo container và dựng lên container image. Ở bước đầu tiên này, chúng ta sẽ cài đặt Docker.

Yêu cầu

  • Đã có kiến thức cơ bản về Linux
  • Đã có kiến thức cơ bản về Git
  • Terminal đến máy chủ Ubuntu sẵn sàng nhập lệnh

Nội dung

Mở terminal của Ubuntu và thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Cập nhật các package của ubuntu và cài đặt một số công cụ hỗ trợ:

sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg

 

Bước 2: Thêm key GPG official của Docker

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

 

Bước 3: Thêm Docker vào repository của apt

echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

 

Bước 4: Cập nhật lại repository apt

sudo apt-get update

 

Bước 5: Cài đặt Docker Engine

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

 

 

Hoặc bạn có thể chỉ định version muốn cài đặt:

# Liệt kê các version
# List the available versions:
apt-cache madison docker-ce | awk '{ print $3 }'
# Ví dụ kết quả:
# 5:24.0.0-1~ubuntu.22.04~jammy
# 5:23.0.6-1~ubuntu.22.04~jammy

# Cài đặt chỉ định version
VERSION_STRING=5:24.0.0-1~ubuntu.22.04~jammy
sudo apt-get install docker-ce=$VERSION_STRING docker-ce-cli=$VERSION_STRING containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

 

Bước 6: Xác nhận cài đặt thành công

Kiểm tra thông tin:

sudo docker info
# hoặc 
sudo docker version

 

Tạo ra container:

sudo docker run hello-world

 

Bước 6: Thêm user cá nhân vào group của Docker

Mặc định, chỉ có user root có quyền thực hiện các câu lệnh của docker để quản lý các thành phần trong Docker. Khi bạn cài đặt, có một group mới được tạo ra trong hệ thống Linux có tên “docker”. Để user có quyền thực hiện các chức năng của Docker, bạn cần thực hiện thêm user vào group:

# thay <user> thành username của máy tính
sudo usermod -aG docker <user>
# ví dụ: $ sudo usermod -aG docker xboxuser

 

Câu lệnh này sẽ không có tác dụng trực tiếp trên shell hiện tại, bạn cần chuyển sang shell mới để áp dụng hiệu lực và trải nghiệm các lệnh của Docker ($ su - <user>)

Phụ lục

1. Tham khảo tài liệu official: https://docs.docker.com/engine/

2. Script cài đặt Docker

# install_docker.sh
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg -y 
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y 
sudo usermod -aG docker $(whoami)

Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên