Bài 7. Làm việc với Docker Hub

Giới thiệu

Docker Hub là một kho lưu trữ trực tuyến giúp người dùng tìm kiếm, tải về, và chia sẻ các Docker Images. Nó hỗ trợ việc lưu trữ và phân phối các Images một cách tiện lợi, giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai ứng dụng. Với Docker Hub, bạn có thể dễ dàng quản lý và truy cập các Images từ bất kỳ máy nào có cài đặt Docker.

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về Docker
  • Đã cài đặt Docker trên máy tính
  • Tài khoản Docker Hub
  • Kiến thức cơ bản về Linux và dòng lệnh

Nội dung

1. Đăng ký và Đăng nhập

Đăng ký: Truy cập Docker Hub và tạo tài khoản.

Đăng nhập: Sử dụng lệnh sau trong Terminal để đăng nhập vào Docker Hub:

# Bạn sẽ được yêu cầu nhập vào username và password
docker login

2. Tìm kiếm Images

- Sử dụng lệnh docker search để tìm kiếm Images trên Docker Hub. Ví dụ:

docker search nginx

3. Tải về Images

- Để tải về một Image từ Docker Hub, sử dụng lệnh docker pull:

docker pull nginx

4. Thực hành Create và Push Image lên Docker Hub

Bước 1: Tạo Dự Án và Tạo File index.html

Trước tiên, bạn cần tạo một thư mục dự án và một tệp tin HTML đơn giản.

1. Tạo thư mục dự án:

cd ~
mkdir mywebapp 
cd mywebapp 

2. Tạo file Index.html

- Các bạn có thể sử dụng vim hoặc nano để tạo ra tệp tin index.html.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>My Web App</title> </head> <body> <h1>Welcome to My Web App</h1> <p>This is a simple web page served by Nginx in a Docker container.</p> </body> </html>

- Xem kết quả

cat index.html

Bước 2: Tạo Dockerfile

- Tạo một tệp tin có tên là Dockerfile trong cùng thư mục với index.html. Nội dung của Dockerfile như sau:

- Có thể sử dụng vim hoặc nano để tạo tệp tin Dockerfile:

FROM nginx
COPY . /usr/share/nginx/html

- Kiếm tra kết quả

cat Dockerfile

Bước 3: Xây Dựng Image

- Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Image từ Dockerfile.

docker build -t <your-account>/mywebapp:latest .
# ví dụ tôi sử dụng account của tôi
docker build -t dothiengiang0001/mywebapp:latest .

- Kiếm tra Image vừa được tạo.

docker images

Bước 4: Đẩy Image lên Docker Hub

Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Docker Hub trước khi đẩy Image lên.

1. Đăng nhập vào Docker Hub:

docker login

2. Đẩy image lên Docker Hub:

docker push your_username/mywebapp:latest
# ví dụ tôi sử dụng account của tôi
docker push dothiengiang0001/mywebapp:latest

# Kiếm tra kết quả
curl localhost:80

3. Kiếm tra image trên docker hub

- Truy cập https://hub.docker.com/  rồi đăng nhập tài khoản.

- Kiểm tra Repository.

- Okie vậy là đã đưa image lên docker hub thành công.

Bước 5: Sử Dụng Image từ Docker Hub

Để sử dụng Image từ Docker Hub, bạn cần tải về và chạy Container.

1. Tải Image về từ Docker Hub:

docker pull your_username/mywebapp:latest
# ví dụ tôi sử dụng tài khoản của tôi
docker pull dothiengiang0001/mywebapp:latest

2. Chạy container:

docker run -d -p 80:80 your_username/mywebapp:latest
# ví dụ tôi sử dụng tài khoản của tôi
docker run -d -p 80:80 dothiengiang0001/mywebapp:latest
# kiếm tra Image và Container
docker image ls
docker ps

Kết luận

Docker Hub là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, tải về, và chia sẻ các Docker Images. Việc nắm vững các thao tác cơ bản với Docker Hub sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên