Angular 2 căn bản - Bài 13. Sự Tương tác giữa các component

Bài này chúng ta sẽ học về @Input, @Ouput và @ViewChild trong Angular 2. Giúp tương tác qua lại giữa các component

import { Component,Input,Output,EventEmitter} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'my-tutorial',
  template: `
  <h2>{{title}}</h2>
  <p>Child component: {{name}}</p>

  <button [disabled]="voted" (click)="vote(true)">Agree</button>
  <button [disabled]="voted" (click)="vote(false)">Disgree</button>
  Result: {{voted}}
  `
})
export class TutorialComponent {
  @Input() name:string;

  @Output() onVote = new EventEmitter<boolean>();
  public voted:boolean =false;

  setName(name:string){
    this.name = name;
  }
  vote(agree:boolean){
    this.voted = true;
    this.onVote.emit(agree);
  }
}


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên