Angular 2 căn bản - Bài 12: Attribute Directives

Bài này chúng ta sẽ học 2 buit-in directive trong Angular 2 là ngClass và ngStyle nằm trong loại directive thứ 2 là Attribute Directive.

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'my-tutorial',
  template: `
  <h2>{{title}}</h2>
  <p [ngClass]="{classOne:cone,classTwo:ctwo}">This ngClass apply style</p>
  <button (click)="toggle()">Toggle</button>
  <p [ngStyle]="{'font-style':style,'font-size':size}">This paragaph will be apply to ngStyle</p>
  `,
  styles: [
    `
    .classOne{
      color:yellow;
    }
    .classTwo{
      background-color:black;
    }
    `
  ]
})
export class TutorialComponent {
  public cone = true;
  public ctwo = true;
  public style="italic";
  public size="30px";
  toggle(){
    this.cone = !this.cone;
    this.ctwo = !this.ctwo;
  }
}


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên