Angular 2 căn bản - Bài 9: Event binding

Cách binding sự kiện trong Angular 2:

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector:'my-tutorial',
  template:`
  <h2>{{title}}</h2>
  <button (click)="OnClick($event)">Click me</button>
  <input type="text" #name />
  `
})
export class TutorialComponent{
  public title = "This TEDU Angular2 Tutorial component";

  OnClick(value){
    console.log(value); 
  }
}

Chi tiết cách làm vui lòng xem video:

Lên trên