Angular 2 căn bản - Bài 11: Stuctural directives

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của 3 build in directive là ngIf, ngFor và ngSwitch

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector:'my-tutorial',
  template:`
  <h2>{{title}}</h2>
  <h3 *ngIf="showLineIf">This ngIf directive line.</h3>
  <div [ngSwitch]="color">
    <p *ngSwitchCase="'red'">This line color is red</p>
    <p *ngSwitchCase="'blue'">This line color is blue</p>
    <p *ngSwitchCase="'green'">This line color is green</p>
    <p *ngSwitchDefault>Invalid color</p>
  </div>

  <ul>
    <li *ngFor="let color of colors">{{color}}</li>
  </ul>
  `
})
export class TutorialComponent{
  public showLineIf = false;

  public color = "23232";

  public colors: string[] = ["red","green","blue"];
}


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên