Cài đặt Visual Studio Community 2022 và giới thiệu giao diện

Cài đặt môi trường

  1. Download Visual Studio 2022 tại: https://visualstudio.microsoft.com/ sau đó cài đặt trực tiếp trên máy.
  2. Download .NET 6 SDK tại: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0
  3. Test thử xem đã cài đặt thành công hay chưa? Bằng cách mở cửa sổ CMD gõ dotnet –list-sdks

Giới thiệu giao diện Visual Studio

  • Màn hình khởi động
  • Các cửa số cần thiết
  • Tuỳ chỉnh giao diện

Video:

 


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên