Viết chương trình C# đầu tiên

 1. Giới thiệu cấu trúc chương trình HelloWorld
 2. Giới thiệu về file Program.cs
 3. Giới thiệu về namespace, class và method
 4. Câu lệnh Console.Writeline()
using System;

namespace HelloWorld
{
  internal class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello world");
      Console.ReadKey();
    }

  }
}

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tutorials/top-level-templates


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên