Tối ưu hóa tốc độ C# - Array Length

Thường thì các developer thường sử dụng Array.Length cho vòng lặp for như là một điều kiện nhưng chúng ta cần hiểu là thuộc tính Length được gọi mỗi lần lặp qua. Vậy tốt hơn là lưu nó vào một biến và sử dụng biến đó như một điều kiện.

Array.Length trong vòng lặp

Stopwatch watch = new Stopwatch(); 
watch.Start(); 
string[] names = { 
  "Akshay", 
  "Patel", 
  "Panth" 
}; 
for (int i = 0; i < names.Length; i++) {} 
Console.WriteLine("Name.Length Direct-{0}", watch.Elapsed); 

Array.Length được lưu trong biến

watch.Restart(); 
string[] names1 = { 
  "Akshay", 
  "Patel", 
  "Panth" 
}; 
int k = names1.Length; 
for (int j = 0; j < k; j++) {} 
Console.WriteLine("Name.Length Parameter-{0}", watch.Elapsed); 

Kết quả thực thi

Array Length


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên