Angular 2 căn bản - Bài 5: Tạo mới 1 component

Bài học này chúng ta sẽ học cách tạo mới 1 component theo các trình tự đồng thời hiểu được cơ chế hoạt động của Component cũng như các thành phần trong nó.

Tạo file với convention là component_name.component.ts:

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector:'my-tutorial',
  template:`<h2>This TEDU Angular2 Tutorial component</h2>
       <h4>Sub Component</h4>
  `
})
export class TutorialComponent{

}

Sau đó import và khai báo nó mới ngModule tại file app.module.ts:

import { NgModule }   from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { AppComponent }  from './app.component';
import {TutorialComponent} from './tutorial.component';
@NgModule({
 imports:   [ BrowserModule ],
 declarations: [ AppComponent,TutorialComponent],
 bootstrap:  [ AppComponent ]
})
export class AppModule { }

Sau đó các bạn có thể  biên dịch và chạy, cụ thể từng bước tại video:

Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên