Angular 2 căn bản - Bài 7: One way binding


Bài 7 sẽ học về cách binding dữ liệu từ component ra View template với cơ chế Interpolation và property binding.

Binding dữ liệu là một tính năng của các framework hiện đại, đồng bộ hóa dữ liệu hiển thị trong giao diện và model.
Nếu không có binding, một developer sẽ phải viết code liên tục đồng bộ hóa các view và model như với Jquery

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
 selector: 'my-app',
 template: `
 <h1>Helo {{title}}!</h1>
 <img [src]="image"/>
 <my-tutorial></my-tutorial>
 <input type="text" [value]="welcomeText"/>
 `,
})
export class AppComponent {
  public title = "TEDU Channel"

  //property binding
  public image = "http://lorempixel.com/300/300";

  public welcomeText = "Welcome to Angular 2 for Beginers";
 }

Chi tiết xem video: