Tối ưu tốc độ lập trình C# - Cắt chuỗi

C# cung cấp 10 overload cho hàm Split này:

Hầu hết các developer làm theo cách này:

string str = "Akshay|Patel"; 
Stopwatch s1 = new Stopwatch(); 
s1.Start(); 
string[] temp1 = str.Split('|'); 
Console.WriteLine(s1.ElapsedTicks.ToString()); 

Giờ hãy thay đổi 1 chút nhé, chúng ta thay vì truyền thẳng 1 ký tự vào hàm Split thì hãy tạo 1 mảng rồi gán chúng vào:

Stopwatch s2 = new Stopwatch(); 
s2.Start(); 
string[] temp = str.Split(new char[] { 
  '|' 
}); 
Console.WriteLine(s2.ElapsedTicks.ToString()); 

 

Sau đó thực thi ứng dụng và xem thời gian thực thi của 2 cách khác nhau ra sao:

 C# Programming Performance

Cách 1 hết 209 ms trong khi cách 2 chỉ có 13 ms. Các bạn có thể thấy nó khác biệt như thế nào?

Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên