Bài 3. Tìm hiểu Docker Container

Giới thiệu

Container là một môi trường chạy thực, nơi ứng dụng được đóng gói và khởi động ở bên trong. Ở góc độ người dùng, container cũng giống như một máy ảo, cũng cần được cung cấp tài nguyên CPU, RAM, Network, ổ đĩa lưu trữ, biến môi trường,…

 • Với network: container nằm trong một mạng lưới độc lập so với internet cũng như mạng local trên máy tính. Nên để truy cập vào ứng dụng trong container, chúng ta sẽ cần tạo kết nối từ máy tính vào trong container.
 • CPURAM được cung cấp dựa theo yêu cầu sử dụng của ứng dụng trong container.
 • Ổ đĩa lưu trữ cũng được cung cấp tạm thời, sẽ bị mất đi nếu không sử dụng cơ chế volume/bind mount của Docker để đồng bộ dữ liệu trong container ra ngoài máy tính.
 • Biến môi trường: khi tạo ra container, chúng ta có thể thêm vào container các biến môi trường cần thiết.

Yêu cầu

 • Đã có kiến thức cơ bản về Linux
 • Đã có kiến thức cơ bản về Git
 • Terminal đến máy chủ Ubuntu sẵn sàng nhập lệnh
 • Đã cài đặt Docker ở bài trước

Nội dung

1. Tạo container từ image

Cú pháp:

docker run [options] <image>

 

Một số option thông dụng:

 • --name <name> tên container
 • -d đưa container xuống chạy ngầm
 • -p <host_port>:<container_port> mapping port
 • -v tạo kết nối storage giữa host với container
  • -v <host_path>:<container_path> Kiểu gán thư mục với thư mục
  • -v <volume>:<container_path> Kiểu gán volume(do docker quản lý) với thư mục
 • -e <key>:<value> Thiết lập biến môi trường cho ứng dụng trong container

Ví dụ đơn giản:

docker run nginx 

 

Sử dụng các option trong câu lệnh docker run:

docker run -d -p 80:80 docker/getting-started

 

 

Khởi chạy ứng dụng cơ sở dữ liệu mysql với các yêu cầu:

 • Đưa container xuống chạy ngầm
 • Mở cổng kết nối: 80 trên host → 80 trên container
 • Thêm biến môi trường: password cho user root. Tên biến “MYSQL_ROOT_PASSWORD”, giá trị “mypassword”
 • Đặt tên container là “mysql-4”
 • Sử dụng image là “mysql:5.7”
 • Kết nối storage giữa host với container sử dụng volume có tên “mysql_data”, kết nối vào trong container ở thư mục “/var/lib/mysql”
docker run -itd -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mypassword -v mysql_data:/var/lib/mysql --name mysql-4 -p 13307:3306 mysql:5.7

 

 

2. Liệt kê các container

Cú pháp:

docker container ls 
# hoặc 
docker ps

 

 

Cú pháp trên sẽ hiển thị các container ở trạng thái running, còn các image ở trạng thái khác sẽ cần tới option -a trong câu lệnh để hiển thị lên kết quả câu lệnh.

docker container ls -a
# hoặc
docker ps -a

 

 

Các thành phần trong Docker được quản lý bởi định danh, các định danh này chính là một chuỗi các ký tự không trùng khớp nhau. Ngoài ra, bạn cũng cần để ý tới trạng thái của container, running hay exit?

Trong phần này, quy ước <container> trong các câu lệnh được hiểu là <container_id> hoặc <container_name>.

3. Kiểm tra thông tin của container

Cú pháp:

docker container inspect <container>
# Hoặc
docker inspect <container>

 

Đọc các thông tin, những thông tin này là hữu ích trong quá trình debug, tìm ra lỗi sai của container.

Ví dụ:

docker inspect mysql-4 

 

 

4. Kiểm tra log ứng dụng

Cú pháp:

docker container logs <container>
docker logs <container>

 

Ví dụ

docker logs -f mysql-4

 

 

5. Truy cập vào trong container

Cú pháp:

 • Tương tác một lệnh:
docker container exec <container> <command>
# hoặc 
docker exec <container> <command>

 

 • Mở shell kết nối tới container, sử dụng thêm option -it và truyền vào shell sử dụng (sh hoặc bash)
docker container exec -it <container_id> <shell>
# hoặc 
docker exec -it <container_id> <shell> 

 

Ví dụ:

docker exec -it mysql-4 sh

 

 

6. Trạng thái của container

Dưới đây mô tả các trạng thái của một container có thể có:

Để chuyển đổi là các câu lệnh tương ứng:

 • docker create [options] <image> : đưa container tới trạng thái created
 • docker start <container> : khởi động container từ trạng thái created sang running hoặc từ stopped sang running
 • docker run [options] <image> : Tạo mới container từ image
 • docker pause <container> : tạm dừng hoạt động của container
 • docker unpause <container> : chuyển đổi trạng thái cho container từ paused sang running
 • docker stop <container> : tương tự như hành động shutdown máy tính.
 • docker rm <container> : dùng để xóa container, tương tự như hành động vất máy tính vào thùng rác.

Container là một môi trường chạy ứng dụng cách ly, cung cấp các tài nguyên cần thiết như CPU, RAM, Network, ổ đĩa lưu trữ và biến môi trường. Các container được quản lý thông qua Docker, cho phép tạo, chạy, dừng, và xóa các container một cách hiệu quả. Việc sử dụng container mang lại lợi ích về tính linh hoạt, khả năng mở rộng, và quản lý tài nguyên, giúp tối ưu hóa việc triển khai và vận hành ứng dụng. Với kiến thức cơ bản về Docker, Linux, và Git, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý các container để phục vụ cho nhu cầu phát triển và triển khai ứng dụng của mình.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên