Angular 2 căn bản - Bài 8: Binding class và style cho element

Cách binding style và class CSS cho view trong Angular 2, giúp các bạn dễ dàng nhúng CSS vào view trong component.

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector:'my-tutorial',
  template:`
  <h2>This TEDU Angular2 Tutorial component</h2>
  <h3 [class.redColor]="applyClass">Apply class</h3>
  <h4 [style.color]="blueColor?'blue':'orange'">Apply style</h4>
  `,
  styles:[`.redColor{
    color:red;
  }`]
})
export class TutorialComponent{
  public applyClass = true;
  public blueColor = false;
}

Chi tiết xem video:

Lên trên