Model Validation trong ASP.NET Core

Model Validation trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ học về cơ chế Model Validation.

Xem thêm
Cơ chế Model Binding: Truyền dữ liệu từ View lên Controller

Cơ chế Model Binding: Truyền dữ liệu từ View lên Controller

Trong cơ chế Model Binding của ASP.NET Core chúng ta sẽ học cách làm sao để truyền dữ liệu từ View lên Controller.

Xem thêm
Environment Tag Helper trong ASP.NET Core

Environment Tag Helper trong ASP.NET Core

Environment tag helper hỗ trợ tạo ra các nội dung phụ thuộc vào biến quy định môi trường trong ASP.NET Core.

Xem thêm
Input Tag Helper trong ASP.NET Core

Input Tag Helper trong ASP.NET Core

Input Tag Helper tạo ra phần tử HTML tương ứng với thuộc tính của Model là input.

Xem thêm
Tag Helpers trong ASP.NET Core MVC

Tag Helpers trong ASP.NET Core MVC

Tag Helpers là tính năng mới của ASP.NET Core, nó giúp chúng ta thêm code phía server vào HTML dễ dàng.

Xem thêm
Strongly Typed View trong ASP.NET Core

Strongly Typed View trong ASP.NET Core

ASP.NET Core cung cấp khả năng gán một strongly typed view hoặc một đối tượng cho view.

Xem thêm
Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Bài này chúng ta sẽ cùng tạo một form rất cơ bản sử dụng ASP.NET Core.

Xem thêm
Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET  Core

Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để truyền dữ liệu từ Controller về View. Chúng ta nên tạo các ViewModel với tất cả những dữ liệu cần thiết sau đó trả nó về cho View.

Xem thêm
Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Bài này mình sẽ kể cho bạn nghe tổng quan về Model trong ASP.NET Core. Model có nghĩa rộng, nó là bất cứ cái gì tùy thuộc vào bạn muốn nó làm gì?.

Xem thêm
ViewBag và ViewData trong ASP.NET Core

ViewBag và ViewData trong ASP.NET Core

View cần lấy dữ liệu từ controller. Một trong những cách truyền dữ liệu sang View là sử dụng đối tượng ViewData hoặc ViewBag. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng ViewBag và ViewData.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 9 (13 trang)
Lên trên