So sánh và đồng bộ cấu trúc 2 DB với Visual Studio SQL Data Tools

So sánh và đồng bộ cấu trúc 2 DB với Visual Studio SQL Data Tools

Microsoft Visual Studio SQL Data Tools cung cấp chức năng cho phép bạn so sánh cấu trúc của các bảng, thủ tục, view và các đối tượng khác trong CSDL

Xem thêm
Mô hình Data Warehouse: Sơ đồ ngôi sao

Mô hình Data Warehouse: Sơ đồ ngôi sao

Trình bày về mô hình ngôi sao (star schema) khi xây dựng một dat a warehouse phục vụ mục đích báo cáo và phân tích cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Sự khác nhau giữa hệ thống OLAP và OLTP?

Sự khác nhau giữa hệ thống OLAP và OLTP?

Có 2 loại ứng dụng cơ sở dữ liệu trong việc phát triển ứng dụng mà chúng ta cần biết. Bài viết này sẽ nói cho bạn biết sự giống và khác nhau giữa 2 loại hệ thống này.

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 9: State, Proxy

Design Pattern for dummies - Chương 9: State, Proxy

Trong chương này: sử dụng mẫu State, cho phép trạng thái xác định kết quả, hiểu về mẫu Proxy, sử dụng proxy để đại diện cho đối tượng của bạn, kết nối với các proxy thông qua internet.

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 8: Iterator, Composite

Design Pattern for dummies - Chương 8: Iterator, Composite

Sử dụng mẫu Iterator (đối tượng lặp lại), hiểu được mẫu Composite (tập hợp), sử dụng một Iterator bên trong một Composite

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 7: Template, Builder

Design Pattern for dummies - Chương 7: Template, Builder

Trong chương này, chúng ta đi qua một số nội dung sau: Sử dụng mẫu Template, hiểu biết sự khác biệt giữa mẫu Template và mẫu Builder, sử dụng mẫu Builder

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 6: Adapter, Facade

Design Pattern for dummies - Chương 6: Adapter, Facade

Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua các nội dung sau: Sử dụng mẫu chuyển đổi Adapter và sử dụng mẫu façade

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 5: Singleton, Flyweight

Design Pattern for dummies - Chương 5: Singleton, Flyweight

Sử dụng mẫu duy nhất Singleton và mẫu hạng ruồi flyweight trong Design pattern.

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 4: Observer, Chain of Responsibility

Design Pattern for dummies - Chương 4: Observer, Chain of Responsibility

Chương này chúng ta sẽ nói về 3 mẫu là Oberver, Chain và Reposibility

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 3: Decorator, Factory

Design Pattern for dummies - Chương 3: Decorator, Factory

Chương 3: Tạo và mở rộng một đối tượng sử dụng Decorator và Factory pattern

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 11 (12 trang)
Lên trên